Lillehammer Orientering inntaksregler

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Orientering på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer orientering har som hovedmålsetning:

  • Utvikle gode holdninger og skape selvstendighet for å bli en god orienteringsløper på sikt
  • Legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning
  • Utvikle utøvere til å ta medalje i internasjonale seniormesterskap

Kvote

For skoleåret 2023/2024 er orientering tildelt minst 5 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til orientering konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. NTG Lillehammer orientering skal være en velfungerende gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak i 2023 vil orientering prioritere søknader fra minimum 2 jenter og 2 gutter, forutsatt at søkere er kvalifiserte.

NTG Lillehammer orientering kan prioritere inntil 2 plasser for lokale utøvere, inkludert utøvere fra NTG-U Lillehammer.

NTG Lillehammer orientering vil gjennomføre en åpen infosamling for aktuelle utøvere i starten av desember 2022. Samlingen er også del av vurderingsgrunnlaget for inntak. Utøvere som leverer søknad kan bli innkalt til inntakssamling i mars, etter at søknader er mottatt. Dersom utøver har skade, eller av andre årsaker ikke kan møte på info- eller inntakssamling, vil inntak kunne skje på grunnlag av samtaler, tidligere kontakt og hospitering.

 

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til orientering gjelder i tillegg følgende kriterier som er prestasjonsbestemmende:

 

  • Utøverens fysiske løpskapasitet, etter vurdering under hospitering og infosamling, samt resultater på inntakssamling og øvrige konkurranser i sesong.
  • Utøverens o-tekniske ferdigheter, basert på observasjon, samtaler og analysegjennomgang under infosamling og øvrige konkurranser i sesong.
  • Utøverens bakgrunn og treningshistorikk, basert på søknad, individuell samtale og/eller tidligere treningsdagbok.
  • Utøverens modenhet og evne til å fungere i en treningsgruppe, basert på individuell samtale og observasjon under infosamling.
  • Utøverens utviklingspotensial som vurdert av trenergruppen, ut fra utøvers orienteringsbakgrunn (varighet), nåværende o-teknisk nivå, treningshistorikk o.l.

 

Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på infosamlinger, hospitering på NTG, klubb-besøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vurderingene er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn.

 

Kontakt
Sportssjef Andreas Svingheim Magerøy

E-post: andreassvingheim.mageroy@ntg.no