Lillehammer Orientering inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Orientering

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til Orientering på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer orientering har som hovedmålsetning:

● Utvikle gode holdninger og skape selvstendighet for å bli en god orienteringsløper på sikt

● Legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning

● Utvikle utøvere til å ta medalje i internasjonale seniormesterskap

Kvote

For skoleåret 2022/2023 er orientering tildelt minst 5 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til orientering konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. NTG Lillehammer orientering skal være en velfungerende gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak i 2022 vil orientering prioritere søknader fra minimum 2 jenter og 2 gutter, forutsatt at søkere er kvalifiserte.

Ved flere enn 2 plasser, vil det tildeles annenhver jente og gutt på resterende plasser.

NTG Lillehammer orientering kan prioritere inntil 2 plasser for lokale utøvere, inkludert utøvere fra NTG-U Lillehammer.

NTG Lillehammer orientering vil gjennomføre en åpen infosamling for aktuelle utøvere i starten av januar/februar 2022. Samlingen er også del av vurderingsgrunnlaget for inntak. Utøvere som leverer søknad kan bli innkalt til inntakssamling i mars, etter at søknader er mottatt. Dersom utøver har skade, eller av andre årsaker ikke kan møte på inntakssamling, vil inntak kunne skje på grunnlag av samtaler, tidligere kontakt og hospitering, og konkurranseprestasjoner.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til orientering gjelder i tillegg følgende kriterier som er prestasjonsbestemmende:

● Utøverens fysiske løpskapasitet, etter vurdering under hospitering og infosamling, samt resultater på inntakssamling og øvrige konkurranser i sesong.

● Utøverens o-tekniske ferdigheter, basert på observasjon, samtaler og analysegjennomgang under åpen samling og øvrige konkurranser i sesong.

● Utøverens bakgrunn og treningshistorikk, basert på søknad, individuell samtale og/eller tidligere treningsdagbok.

● Utøverens modenhet og evne til å fungere i en treningsgruppe, basert på individuell samtale og observasjon under åpen samling.

● Utøverens utviklingspotensial som vurdert av trenergruppen, ut fra utøvers orienteringsbakgrunn (varighet), nåværende o-teknisk nivå, treningshistorikk o.l.

 

Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på åpne samlinger, hospitering på NTG, klubb-besøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vurderingene er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn.

 

Kontakt
Sportssjef Andreas Svingheim Magerøy

E-post: andreassvingheim.mageroy@ntg.no