Lillehammer Orientering inntaksregler

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Orientering på NTG Lillehammer

NTG Lillehammer orientering har som hovedmålsetning:

  • Utvikle gode holdninger og skape selvstendighet for å bli en god orienteringsløper på sikt
  • Legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning
  • Utvikle utøvere til å ta medalje i internasjonale seniormesterskap

Kvote

For skoleåret 2024/2025 er orientering tildelt minst 5 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til orientering konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning

Vi tar inn jenter og gutter som vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. NTG Lillehammer orientering skal være en velfungerende gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak i 2024 vil orientering prioritere søknader fra minimum 2 jenter og 2 gutter, forutsatt at søkere er kvalifiserte.

NTG Lillehammer orientering kan prioritere inntil 2 plasser for lokale utøvere, inkludert utøvere fra NTG-U Lillehammer.

NTG Lillehammer orientering vil gjennomføre en åpne besøksdager i desember 2023 og januar 2024. Dette er et tilbud for å gjøre seg kjent med skolen, linjen og trenere. Alle utøvere som leverer søknad vil bli innkalt til inntakssamling i starten av mars. Her vil det gjennomføres både samtaler og tester. Dersom utøver har skade, eller av andre grunngitte årsaker ikke kan møte på inntakssamling, vil inntak kunne skje basert på samtaler, tilstedeværelse på besøksdager, hospitering og annen tidligere kontakt.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til orientering gjelder i tillegg følgende kriterier som er prestasjonsbestemmende:

  • Utøverens fysiske løpskapasitet, etter vurdering under hospitering og infosamling, samt resultater på inntakssamling og øvrige konkurranser i sesong.
  • Utøverens o-tekniske ferdigheter, basert på observasjon, samtaler og analysegjennomgang under infosamling og øvrige konkurranser i sesong.
  • Utøverens bakgrunn og treningshistorikk, basert på søknad, individuell samtale og/eller tidligere treningsdagbok.
  • Utøverens modenhet og evne til å fungere i en treningsgruppe, basert på individuell samtale og observasjon under infosamling.
  • Utøverens utviklingspotensial som vurdert av trenergruppen, ut fra utøvers orienteringsbakgrunn (varighet), nåværende o-teknisk nivå, treningshistorikk o.l.

 

Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på infosamlinger, hospitering på NTG, klubb-besøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. Vurderingene er basert på trener/faglærer sitt faglige skjønn.

 

Kontakt
Sportssjef Andreas Svingheim Magerøy

E-post: andreassvingheim.mageroy@ntg.no