ÅPENHETSLOVEN

Lovens formål

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas har innrettet seg etter åpenhets¬loven. Ansvarlighet er forankret i skolens retningslinjer og man har fordelt ansvar og oppgaver. Oppfølging av ansvarlighet i henhold til Åpenhetsloven vil være fast sak i de regulære styremøtene til stiftelsen.

Fra styremøte 2-2023 (10.5. 2023):
Sak 19.23 Åpenhetsloven
Vedtak:
Styret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer i henhold til åpenhetsloven. Adm.dir gis mandat til å utforme retningslinjer tilpasset vår virksomhet og implementere dette.

NTG sitt arbeid og retningslinjer for ansvarlighet

NTG har gjort en innledende overordnet vurdering av risikoen for at virksomheten bidrar til menneskerettighetsbrudd basert på hvor NTG sine leverandører befinner seg, hva NTG handler med og produksjonsprosesser NTG er avhengig av. Stiftelsen NTG håndterer dette på vegne av alle NTG og NTG-U skolene.

Det er fremskaffet konkrete oversikter fra våre leverandører. Aktuelle leverandører er tilsendt skriv fra NTG med en rimelig svarfrist. Her sjekkes det også om våre leverandører har gjort tilsvarende vurderinger. Pr. dags dato har NTG ikke blitt kjent med forhold som gir grunnlag for bekymring. Vi har heller ikke avdekket risiko for negative konsekvenser.

Regnskapsavdelingen vil fortløpende vurdere nye leverandører NTG-skolene handler med i henhold til åpenhetsloven.

Adm.dir. er overordnet ansvarlig for at NTG opptrer i henhold til åpenhetsloven og alle ansatte er orientert om gjeldende retningslinjer.

Henvendelser om åpenhetsloven kan rettes til apenhetsloven@ntg.no

Konkret redegjørelse for foretatt aktsomhetsvurdering

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) og driftsområde er organisert på følgende måte:

Stiftelsen NTG eier 14 skoler, hvorav 7 ungdomsskoler og 7 videregående skoler. Skolenes formål er å tilby utdanning i kombinasjon med idrett. Kun to av våre skoler er så store at de omfattes av Åpenhetsloven. NTG har imidlertid valgt å implementere samtlige skoler i vår risikovurdering, og således er det administrasjonen i stiftelsen som påser at skolene opptrer og handler i tråd med åpenhetsloven.

NTG sin virksomhet er undervisning og idrettsoppfølging av elever på ungdoms- og videregående skole. Vår egenart tilsier at vi til enhver tid har en del elever på reise i forbindelse med treningssamlinger. Det er derfor essensielt for NTG å vurdere reiseselskaper og aktuelle hoteller i destinasjonene vi oppsøker. Ellers er våre hovedinnkjøp knyttet til undervisnings-/kontormateriell og treningsutstyr, samt at vi har noen større samarbeidspartnere knyttet til administrasjon (drift av nettverk og programvare, regnskap og skoleadministrative systemer).

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  • Innenfor NTG sitt driftsområde (undervisning) er det generelt liten risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
  • Sentrale leverandører til våre skoler er kontaktet for å sikre at de opptrer i henhold til åpenhetsloven
    – Regnskapsavdelingen i stiftelsen vil fortløpende kontakte nye leverandører for å sikre at også disse ikke bryter menneskerettighetene / har anstendige arbeidsforhold.
  • Ansatte er orientert om lovens formål og vår håndtering
  • Det er opprettet en egen epostadresse for kontakt angående åpenhetsloven: apenhetsloven@ntg.no

Retningslinjene er godkjent og signert av styret i Stiftelsen NTG.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket negative konsekvenser og vi har ikke avdekket risiko for negative konsekvenser.

Hva gjør NTG dersom vi avdekker negative konsekvenser?

Konkrete tiltak for å stanse negative konsekvenser eller begrense risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil være at NTG kontakter aktuell leverandør for å tilstrebe at de endrer sin praksis. Om endring ikke skjer, vil NTG velge alternative leverandører som oppfyller vilkårene i Åpenhetsloven.

05.06.2023