NTG inntaksreglement

Gjelder fra 01.12.2023

1 . GENERELLE BESTEMMELSER

NTG er godkjent i henhold til privatskolelovens kapittel 2 § 2-1 d. ”særskilt tilrettelagd videregåande opplæring i kombinasjon med toppidrett”.

Skolen har hele landet som inntaksområde, jfr. privatskolelovens kapittel 3, og spesielt § 3-1. Studieretningen er studiespesialiserende med toppidrett.

Søkere må ha fullført grunnskole eller tilsvarende.

Søknad sendes via søknadsskjemaet på https://opptak.ntg.no/vgs. På søknadsskjemasiden finnes det mulighet for å laste opp utskrift av karakterer fra 1. termin. Scann og last opp karakterutskriften og send denne som vedlegg til søknadsskjemaet. Dersom du søker før medio januar, ettersend karakterutskriften pr. mail til inntak@ntg.no.

Søknadsfrist: 1. mars (idrett alpint har søknadsfrist 20. januar). Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.

Sportssjef for idretten innstiller søkere til skolens inntakskomité. Inntakskomiteen, som består av skolens toppidrettssjef og rektor, er ansvarlig for inntaket.

Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas har syv videregående skoler – Bergen, Bærum, Bodø, Geilo, Kongsvinger, Lillehammer og Tromsø, og søkerne må spesifisere hvilken skole de primært søker til.

Søkerne må spesifisere hvilken idrett de søker til.

Inntaket skjer etter en vurdering av søkerens skolemessige og idrettslige kvalifikasjoner.

Det er mulig for parautøvere å søke på NTG. Søk på aktuell idrett i søknadskjema og velg tillegg «Paraidrett». Hver enkelt skole vurderer om de greier å tilrettelegge for din idrett og behov for tilpasning. Plassen forbeholdes søkere innen 3 av paraidrettens målgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede og synshemmede.

 

2. SKOLE SPESIELT

Alle karakterer fra grunnskolen blir lagt til grunn ved inntak på Vg1. Søkere som kan dokumentere et karaktersnitt etter 1. termin i 10. klasse på 4,00 eller bedre, er automatisk kvalifisert til idrettslige vurderinger. Søkere med karaktersnitt under 4,00 kan bli vurdert ved å dokumentere spesielt gode resultater/høyt prestasjonsnivå og idrettslige egenskaper og ferdigheter, jf. kriteriene beskrevet under pkt. 4.

Ved inntak på Vg2 og Vg3 gjelder de samme kriteriene, men karakterene fra videregående skole blir lagt til grunn.

 

3. IDRETT SPESIELT

Prestasjons- og ferdighetsnivået til utøverne på NTG er høyt i forhold til gjennomsnittsnivået i Norge. NTG legger forholdene til rette for at elevene kan satse på en toppidrettskarriere kombinert med videregående utdanning. Søkere som er på et for lavt idrettslig nivå vil ikke bli tatt inn på en skole-/idrettsplass. Hovedtrenerne vurderer søkerens idrettslige nivå ut fra søkerens og andres (trener, resultatlister m.fl.) dokumentasjoner og ev. kjennskap til utøverne.

 

4. PRIORITERINGSLISTE VED OVERSØKING

Ved oversøking til skolen/en idrett blir det satt opp en prioriteringsliste for de søkerne som er idrettslig kvalifisert (jf. pkt. 3).

Kriteriene er:

Idrettslige egenskaper og ferdigheter (poengskala 1-6).

Disse er en pekepinn på hvor godt utgangspunktet for søkeren er, for å kunne hevde seg i spesialidretten fremover. Nærmere informasjon finnes i de respektive idrettenes tilleggsinntaksreglement hhv. under informasjoner om inntak på deres hjemmesider (ntg.no/skole/idrett).

Egenskapene og ferdighetene vurderes av idrettenes sportssjef/trenere ved eventuelle inntakssamlinger/NTG-hospiteringer/landslagssamlinger/kretssamlinger/klubbesøk og/eller under konkurranser.

Dokumenterte idrettsresultater/prestasjonsnivå (poengskala 1-6).

Prestasjonsnivået kan vurderes av sportssjef/trenere ved inntakssamlinger/NTG-hospiteringer/landslagssamlinger/kretssamlinger/klubbesøk og/eller under konkurranser.

Skolekarakterer (poengskala 0, 4-6)

Søkere med et karaktersnitt over 4,0 får det antallet poeng som tilsvarer karaktersnittet de har (eks. karaktersnitt 4,8 = 4,8 poeng).

Søkere med et karaktersnitt under 4,0 får 0 poeng.

 

Vekting

NTG er godkjent etter privatskoleloven § 2-1, andre ledd bokstav d, og kan derfor vekte målte og/eller vurderte idrettslige egenskaper og ferdigheter, dokumenterte idrettsresultater /prestasjonsnivå og skolekarakterer mot hverandre.

Prioriteringslisten ved oversøking settes opp ved å vekte
– idrettslige egenskaper og ferdigheter ganger 3
– idrettsresultater/prestasjonsnivå ganger 2
– skolekarakterer ganger 1

 

5. KVOTER

Noen av idrettene og skolene har kvoter. F.eks. jenter og gutter, samarbeidsklubber og lokale utøvere. Kvotene er beskrevet i idrettenes egne inntaksreglement. For å fylle opp kvotene kan søkere innen de aktuelle kvotene tildeles 1-2 tilleggspoeng.

 

6. INNTAKSPROSEDYRE

Skolen bekrefter at søknaden er mottatt. Søkere som får tilsendt tilbud om elevplass, bekrefter plassen ved å betale forskuddsbetaling (administrasjonsgebyr) på kr 5 000, innen oppgitt frist (se faktura) og ved å signere og sende inn avtaler. Dersom søkeren har bekreftet elevplass men likevel ikke ønsker å gå på NTG, må det meldes skriftlig til sportssjef eller til inntak@ntg.no pr. mail før skolestart. Administrasjonsgebyret blir ikke tilbakebetalt etter søkeren har akseptert elevplassen og blitt registrert som elev ved skolen.

 

7. KLAGEADGANG

I følge forvaltningsloven kan du klage på enkeltvedtak om elevplass. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du ønsker, og bør være skriftlig. Du sender klagen til skolen ved rektor. Dersom skolen ikke er enig i klagen din, vil vi sende den til Statsforvalteren i fylket, som er endelig klageinstans. For mer informasjon om retten til klage se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_6  eller ta kontakt med skolen.

 

8. ENDRING AV INNTAKSREGLEMENT

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres, dog ikke mellom 01.01 og 31.07, av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i privatskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter.