Lillehammer Håndball inntaksregler

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Håndball på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024-2025 er NTG Lillehammer Håndball tildelt 12 plasser som søkerne konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Ved NTG Håndball Lillehammer kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra desember 2023 og søknadsfristen er 1. mars 2024. NTG Lillehammer Håndball kan tilby skoleplass til søkere før søknadsfristen 1. mars om det skulle være aktuelt. Karakterkort for 1. halvår skal lastes opp i søknaden hvis dette foreligger på søknadstidspunktet. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef innen søknadsfristen. Søkere som ikke sender inn karakterkort innen søknadsfristen har ikke krav på å bli vurdert.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammers håndballgruppe skal være en homogen gruppe som består av spillere med komplementære posisjoner/roller og av begge kjønn. Det skal tas inn minimum 5 av et kjønn. For skoleåret 2024-2025 vil håndball derfor ha et inntak som tar hensyn til det totale bildet i treningsgruppen.

Inntakskriterier

I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til håndball gjelder i tillegg følgende kriterier:

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i håndball 

  1. Det gis poenger i skalaen 1-6 på fysiske tester og vurderinger av tekniske/ taktiske egenskaper og ferdigheter i individuell teknikk og spillsituasjoner.
  2. Søkerens egenskaper, ferdigheter, prestasjonsnivå kan vurderes på informasjonssamlinger, opptaksprøve, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslagssamlinger, regionale samlinger, og/eller i kampsituasjoner. Fysiske tester vurderes kun på opptaksprøven.
  3. Poeng i skalaen 1-6 gis etter samtale med utøveren med samtaleemner om søkerens forhold til målsetninger, forhold til hva som må til for å bli god og forholdet til hvordan gjennomføre god trening. Dette i tråd med Olympiatoppens retningslinjer for toppidrettsgymnas. Vurdering av samtale gjøres kun på opptaksprøven.
  4. NTG Lillehammer Håndball gjennomfører en opptaksprøve i mars 2024. Inntil 30 av de mest aktuelle søkerne vil bli invitert. Opptaksprøven vil om nødvendig kunne gå over to dager.
  5. Hvis søkeren av en eller annen legitim grunn er forhindret fra å delta på opptaksprøven, kan vurderingene ut ifra punkt 2 være tilstrekkelige for inntak.
  6. NTG Håndball Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1(ett) tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen

 

Resultater/prestasjonsnivå

Det vil tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved opptaksprøver, hospitering på NTG og eventuelle klubbesøk. Prestasjonsnivået kan også vurderes ut ifra regionale og sentrale samlinger i regi av Norges Håndballforbund, samt kamper for eget lag. Poengene gis etter følgende skala:

Deltager i/ på:

Landskamper 6 poeng

Landslagssamling 5 poeng

Regionslag J17/ Bylag J15 4 poeng

Bring/ Lerøy 3 poeng

Regionale serier 1-2 poeng

Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:

Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Jørgen Smistad Hansen

E-post:  joha@ntg.no

Telefon: 404 16 550