Lillehammer Curling inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Curling

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til curling på NTG Lillehammer

For skoleåret 2024/2025 er curling tildelt inntil 2 nye skoleplasser ved NTG Lillehammer. Avhengig av søkermasse og søkernes skole/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan kvoten fravikes.

Ved NTG Lillehammer curling kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra medio desember. NTG curling kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Sammensetning av elever

NTG Lillehammer Curling ønsker en homogen gruppe bestående av både jenter og gutter. Dette kan bli tatt hensyn til ved inntak for skoleåret 2024/2025

Inntakskriterier

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til curling gjelder i tillegg følgende kriterier:

  1. Søkerens egenskaper, ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslagssamlinger og i konkurranser.
  2. NTG Lillehammer Curling kan avhengig av søkermasse gjennomføre en inntakssamling i mars 2024. Dersom søker er sportslig kvalifisert, og dermed invitert til denne, anbefales det å stille på samlingen.
  3. Hvis søker er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller liknende, kan vurderinger ifølge pkt.1 være tilstrekkelig.
  4. NTG Lillehammer Curling kan prioritere inntil 1 plass til lokale utøver.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen.

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:
Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1


Kontakt

Sportssjef Kai Ove Rønning

E-post: kai.ove.ronning@ntg.no

Telefon: 915 92 604