Lillehammer Curling inntaksregler

Inntaksreglement Lillehammer Curling

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til curling på NTG Lillehammer

For skoleåret 2022/2023 er curling tildelt inntil 2 nye skoleplasser ved NTG Lillehammer. Avhengig av søkermasse og søkernes skole/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan kvoten fravikes.

Grunnet korona og smittevern kan inntaksprosessen fravike fra reglementet. NTG vil til enhver tid følge gjeldene nasjonale og lokale bestemmelser og retningslinjer for smittevern. Søkerne vil bli informert om eventuelle endringer.

Ved NTG Lillehammer curling kan både gutter og jenter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3. Det er mulig å søke fra medio desember. NTG curling kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette ettersendes til sportssjef. Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Sammensetning av elever

NTG Lillehammer Curling ønsker en homogen gruppe bestående av både jenter og gutter. Dette kan bli tatt hensyn til ved inntak for skoleåret 2022/2023.

Inntakskriterier

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til curling gjelder i tillegg følgende kriterier:

1. Søkerens egenskaper, ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslagssamlinger og i konkurranser.

2. NTG Lillehammer Curling kan avhengig av søkermasse gjennomføre en inntakssamling i mars 2022. Dersom søker er sportslig kvalifisert, og dermed invitert til denne, anbefales det å stille på samlingen.

3. Hvis søker er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller liknende, kan vurderinger ifølge pkt.1 være tilstrekkelig.

4. NTG Lillehammer Curling kan prioritere inntil 1 plass til lokale utøver.

Utøvere med fullført NTG-U skolegang tildeles 1 tilleggspoeng ifbm. opptaksprosessen.

Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Inntakskriteriene vektes på følgende måte:
Tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Kontakt

Sportssjef Kai Ove Rønning

E-post: kai.ove.ronning@ntg.no

Telefon: 915 92 604