Bergen basketball inntaksregler

Gjelder inntaket skoleåret 2022/23.

 

Steg 1: Søk på www.ntg.no når du får karakterkortet i januar

Steg 2: Last opp karakterkortet samtidig eller send det til inntak@ntg.no

Steg 3: Ta kontakt med jansta@ntg.no for veien videre

Basket er tildelt rundt 10-12 plasser ved NTG Bergen. Avhengig av søkermasse og søkernes skole- og idrettsnivå vil NTG Bergen kunne fravike disse kvotene.

Ved NTG Bergen Basket kan både jenter og gutter søke. Det er også mulig å søke i VG2 og VG3(fra 2023). Det er mulig å søke fra starten av desember. NTG Basket kan tilby skoleplass og ta inn utøvere før søknadsfristen 1. mars. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i midten av januar. Hvis det søkes før karakterkortet er klart, må dette lastes opp senere eller ettersendes til NTG (inntak@ntg.no). Søkere som ikke sender inn karakterkort har ikke krav på å bli vurdert.

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes utfra det nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

1. Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter i basket

Poengene fra eventuelle tester og observasjon gir et snitt mellom 1-6 poeng.

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver:           6 poeng

Kretslag/landsdel:       3-5 poeng (avhenger av hvilken landsdel, antall uttak, og tidspunkt for deltakelse)

Klubblag :                   1-2 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1

Kontakt

Audun Eskeland

Sportssjef NTG Basket

Audun.eskeland@ntg.no

+47 968 72 868