Bærum Alpint inntak

Inntaksreglement

Gjelder inntaket for skoleåret 2024/2025

ALPINT HAR BLITT TILDELT 8 PLASSER I FØRSTEKLASSE PÅ NTG BÆRUM SOM SØKERNE KONKURRERER OM. AVHENGIG AV SØKERMASSE TIL NTG BÆRUM OG SØKERNES SKOLE- OG IDRETTSNIVÅ KAN KVOTEN FRAVIKES. ALPINT TAR INN BÅDE JENTER OG GUTTER. DET ER OGSÅ MULIG Å SØKE OM PLASS I 2. OG 3. KLASSE.

Alpint har egen søknadsfrist 20. januar. Dette er en samordning mellom alle skigymnas i Norge. Se link: https://www.skiforbundet.no/alpint/for-aktive-utoevere/skigymnas-og-hogskoler. Det er mulig å søke fra 1. desember. NTG Alpint vil sende ut tilbud 30. Januar. Svarfrist på tilbud er 5. februar for løpere.

Inntakskriterier og vekting

Vi tar inn de jenter og gutter vi mener er best egnet til å nå målsetningene våre. 

Vi vektlegger:

Skiferdigheter og utviklingspotensiale på ski

Et godt fysisk grunnlag

Gode sosiale- respektive idrettslige holdninger

Gode skolekarakterer

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til alpint gjelder i tillegg følgende kriterier:

1. Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i alpint 

Poengene fra tester og vurderinger av gjennomføringsevne, egenskaper og ferdigheter, teknisk og fysisk gir et snitt på mellom 1-6 poeng. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser. 

2. Resultater /prestasjonsnivå 

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

3. Skolekarakterer   

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Karaktersnitt fra ungdomsskolen gir 4 til 6 poeng. (Karaktersnitt under 4 gir 0 poeng).

Kriteriene fra punkt 1-3 vektes på følgende måte:

Egenskaper og ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer over 4 x 1 

Kontakt

Sportssjef Espen Skåningsrud

E-post: espen.skaningsrud@ntg.no

Telefon: 41 33 90 80