Læreplan 1998

Læreplan for videregående opplæring

 

Spesifikk læreplan
for
toppidrett sjakk

Studieretningsfag i kombinasjon med/i tillegg til alle studieretninger

Utarbeidet av

Jochen Leiss (Norges Toppidrettsgymnas)
Simen Agdestein (Norges Toppidrettsgymnas)

Vøyenenga, 03. november 1998
Modul I, II og III

 

Innhold

Kapittel 1:Generell informasjon
1.1 Innledning 3

Kapittel 2:Mål og hovedmomenter
2.1 Felles mål for studieretningsfaget toppidrett-sjakk 4
2.2 Sjakkens grunnleggende teori I 4
2.3 Trening I 6
2.4 Sjakkens grunnleggende teori II 8
2.5 Trening II 10
2.6 Sjakkens grunnleggende teori III 12
2.7 Trening III 13

 

Kapittel 1: Generell informasjon

1.1 Innledning

Idretten, likeså som samfunnet, vitenskapen og teknologien, har i dette århundret vært i konstant utvikling. Det finnes mange årsaker for denne prosessen, bl.a. utviklingen av treningsmetoder, kosthold, menneskekroppens vekstutvikling, bedre utstyr, profesjonalisering. Den største forandringen har imidlertid skjedd med hensyn til treningsmengden og kunnskapsnivået til utøvere og trenere. Mens «toppidrettsutøvere» trente bare 3-4 ganger pr. uke for 40 – 50 år siden, er det i dag nokså vanlig med 1-3 treningsøkter pr. dag gjennom hele året. Sammen med den andre grunnen for prestasjonseksplosjonen innen idretten, økt kunnskap på områdene biomekanikk, anatomi, fysiologi, fysikk, psykologi og sosiologi kombinert med praktisk erfaring fra treningsarbeid, har utviklingen ført til at det stilles høye krav til både utøvere og støtteapparatet dersom en ønsker å nå høyt internasjonalt nivå.

Denne spesifikke læreplanen for sjakk er et verktøy for trenere som skal utdanne elever, som allerede befinner seg på et høyt ferdighetsnivå i sin spesialidrett når de begynner på videregående skole. Målet er å forberede elever, som ikke er toppidrettsutøvere, men har motivasjonen til å bli det, på en eventuell toppidrettskarriere gjennom formidling av grunnleggende teoretiske kunnskaper og et tilbud på treningsmengde og -kvalitet, som tilsvarer dagens krav for å bli en topp sjakkspiller. Vesentlig i denne sammenhengen er det å henvise til at denne forberedelsen er rettet mot oppbygning av både et meget godt generelt basisnivå og utvikling av idrettens spesifikke basisegenskaper, -evner og -ferdigheter, som danner grunnlaget for senere topp-prestasjoner.

Sjakk er i verdenssammenheng en stor idrett. Cirka 150 land er representert i verdenssjakkforbundet FIDE. I sjakkolympiadene, som tilsvarer VM for landslag og som arrangeres annethvert år, pleier det å være godt over 100 nasjoner med.

Også i Norge er det svært mange som spiller sjakk, men bare en liten del av disse er organisert i klubber og forbund. En undersøkelse i Aftenposten i 1978 viste rundt 500 000 mennesker, spiller sjakk en gang i måneden eller mer. Dette rimer også med leserundersøkelser i VG, som viser at sjakkspalten på gode dager blir lest av omtrent 250 000 mennesker. På organisert nivå er det cirka fem tusen sjakkspillere i Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

Denne spesifikke læreplanen er lagt opp som et treårig løp (teori/trening I, II, III) med en progresjon gjennom modul I, II og III med en overgang fra en større andel generell basiskunnskap og -trening til mer idrettsspesifikk basiskunnskap og -trening.

 

Kapittel 2: Mål og hovedmomenter

2.1 Felles mål for studieretningsfaget toppidrett sjakk

Elevene skal

• tilegne seg basiskunnskaper og -ferdigheter innenfor sjakk som danner grunnlag for
en idrettslig utvikling mot et høyt nivå

• få kjennskap til og utvikle holdninger som gir evnen til selv å ta ansvar for egen idrettslig utvikling og til å utvikle seg som hele mennesker

• anvende de teoretiske kunnskapene i den daglige treningsprosessen, i konkurranse-situasjonen og i livssituasjoner

• følge et treningsopplegg som er tilpasset de varierende alders- og prestasjonsnivåer og som skal følge en progresjonsskala som på sikt fører til gode internasjonale resultater

• tilegne seg basiskunnskaper og -ferdigheter innenfor sjakkadministrasjon og sjakkinstruksjon

• ha kunnskap om samspillet mellom menneske, miljø, idrett og helse

• kunne se sammenhengen mellom allmenne fag og studieretningsfag og bruke disse kunnskapene tverrfaglig

 

2.2 Sjakkens grunnleggende teori I

Mål 1: Elevene skal få en innføring i hvilke ferdigheter, evner og egenskaper sjakkspillere på høyt internasjonalt nivå besitter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a ha kjennskap til de direkte og indirekte prestasjonsbestemmende faktorer for sportslig utvikling i sjakk

1b ha kjennskap til sin egen kapasitet i forhold til disse kravene

1c kunne sette realistiske utviklingsmål i forhold til egen kapasitet

Mål 2: Elevene skal ha kunnskap om de viktigste tekniske grunnprinsippene i sjakkens ulike faser

Hovedmomenter
Elevene skal

2a utvikle en god forståelse av grunnleggende posisjonelle og taktiske prinsipper i alle spillets faser

2b ha en viss kjennskap til de fleste stillingstyper og åpninger

2c besitte grunnleggende tekniske ferdigheter i sluttspill

Mål 3: Elevene skal ha grunnleggende kunnskaper om sjakkpsykologi

Hovedmomenter
Elevene skal

3a forstå betydningen av tankeprosesser for sportslig utvikling og resultater

3b bli bevisst egne tankeprosesser

3c forstå betydningen av et kontrollert tidsforbruk

3d forstå hvorfor ”bukker” inntreffer

Mål 4: Elevene skal forstå betydningen av gode arbeidsrutiner

Hovedmomenter
Elevene skal

4a bli bevisst betydningen av mental, fysisk og sjakklig oppladning foran sjakkpartier og turneringer

4b bli bevisst betydningen av en helhetlig og sunn livsstil for sportslig utvikling

4c bli bevisst betydningen av å planlegge egen tid i forhold til trening, konkurranser, restitusjon og livssituasjonen

Mål 5: Elevene skal få en innføring i prinsippene for de ulike treningsformene og metodene som er vesentlige i sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

5a kjenne til et vidt spekter av treningsformer og -metoder for sportslig utvikling

5b kunne beherske og anvende disse treningsformene og -metodene

Mål 6: Elevene skal få en innføring i sjakkhistorikk

Hovedmomenter
Elevene skal

6a ha kjennskap til partier og livshistorie til samtlige 13 verdensmestere, samt enkelte andre viktige historiske skikkelser i sjakkhistorien

6b få et innblikk i den historiske utviklingen av spillestil og sjakkforståelse

6c ha kjennskap til meritter til de beste norske sjakkspillerne

Mål 7: Elevene skal få en innføring i hvilke ferdigheter og egenskaper som er viktige for å bli ressurspersoner for norsk sjakkliv

Hovedmomenter
Elevene skal

6a få en innføring i sjakkinstruksjon

6b få en innføring i sjakkadministrasjon og turneringsledelse

6c få en grunnleggende innføring i PC-behandling og relevante programmer

2.3 Trening I

Mål 1: Elevene skal tilegne seg individuelle tekniske basisferdigheter som er grunnlaget for en fremtidig videreutvikling mot et høyt internasjonalt nivå i sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a utvikle sin generelle datakompetanse og kunne beherske programmer av spesiell
betydning for sjakk (Chess Base, Chess Assistant, Winzip, Utforsker, Internett
osv.)

1b være i stand til å spille sjakk på en eller flere klubber på Internett

1c ha en bred kjennskap til tilbudet av sjakklitteratur og sjakktidsskrifter

1d ha kjennskap til noen av sjakklitteraturens ”klassikere”

1e ha kjennskap til og være i stand til å anvende på en konstruktiv måte de viktigste åpnings- og sluttspillsteoretiske verker

Mål 2: Elevene skal utvikle sitt kunnskapsnivå om sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a utvikle et godt og velforberedt åpningsrepertoar

2b være i stand til å spille de fleste åpninger uten engstelse

2c kjenne til grunnleggende posisjonelle prinsipper i ulike stillingstyper

2d utvikle et begrepsapparat for forståelsen av strategiske stillinger

2e utvikle en god sluttspillteknikk

2f utvikle sine taktiske ferdigheter gjennom jevnlige øvelser i kombinasjonsspill

Mål 3: Elevene skal innarbeide gode arbeidsrutiner i trenings- og konkurransesituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a ha en hyppig turneringsaktivitet

3b være aktivt med i klubbmiljøet i minst en sjakklubb i nærområdet

3c være med i og bidra til et godt sjakkmiljø på skolen

3d lese sjakkbøker eller sjakktidskrifter jevnlig

3e kunne analysere og trekke lærdom av egne og andres partier

3d føre treningsdagbok

3e planlegge egen tid i forhold til trening, konkurranser, restitusjon og
livssituasjonen

3f føre en sunn livsstil og opprettholde en god fysisk form

3g være seg bevisst og i stand til å kontrollere ytre faktorer som virker inn på konkurransesituasjonen, som kosthold, søvn, hvilke, mentale forberedelser og lignende

3h opptre på en måte som fremmer sjakkens og skolens anseelse

Mål 4: Elevene skal utvikle tekniske og praktiske ferdigheter som vil være til nytte for norsk sjakkliv generelt

Hovedmomenter
Elevene skal

4a utvikle sine skriftlige og muntlige fremstillingsevne

4b få opplæring og praktisk øvelse i sjakkinstruksjon

4c få opplæring og praktisk øvelse turneringsledelse og -administrasjon

2.4 Sjakkens grunnleggende teori II

Mål 1: Elevene skal ha grundig kjennskap til hvilke ferdigheter, evner og egenskaper sjakkspillere på høyt internasjonalt nivå besitter

Hovedmomenter
Elevene skal

1a ha kjennskap til ferdigheter, evner og egenskaper hos enkelte toppspillere

1b kunne karakterisere enkelte toppspillere med særtrekk og spillestil

Mål 2: Elevene skal utvikle sin generelle sjakkforståelse med dybdekunnskap på enkelte områder

Hovedmomenter
Elevene skal

2a utvikle spesialkompetanse i enkelte stillingstyper og åpninger

2b videreutvikle sin posisjonsforståelse

2c utvikle sin generelle sluttspillforståelse

Mål 3: Elevene skal utvikle sine kunnskaper om sjakkpsykologi

Hovedmomenter
Elevene skal

3a være bevist sin egen individuelle spillestil

3b kjenne sine egne sterke og svake sider

3c bli bevisst egne tankeprosesser under trening, sjakkpartier og turneringer

Mål 4: Elevene skal videreutvikle sin kompetanse om trening og treningsmetoder i sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

4a kunne lage en ”arbeidskravanalyse” for egen utvikling

4b kunne tilpasse treningsformer og metoder ut fra egen kapasitet og egne behov

Mål 5: Elevene skal innarbeide og etablere gode arbeidsrutiner

Hovedmomenter
Elevene skal

5a utvikle sin kunnskap om oppladning foran sjakkpartier og turneringer

5b forstå betydningen av en helhetlig og sunn livsstil

5d videreutvikle bevisstheten rundt planlegging av egen tid i forhold til trening, konkurranser, restitusjon og livssituasjonen

Mål 6: Elevene skal utvikle ferdigheter og egenskaper som er viktige for å bli ressurspersoner for norsk sjakkliv

Hovedmomenter
Elevene skal

6a videreutvikle sin kompetanse om turneringsledelse, instruksjon og administrasjon

6b kunne gjennomføre en treningsøkt med en gruppe utøvere i forhold til sportslige og organisatoriske krav

6c kunne formidle basiskunnskaper om sjakk på en instruktiv og spennende måte

 

2.5 Trening II

Mål 1: Elevene skal videreutvikle sitt kunnskapsnivå om sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a utvikle en bred sjakkforståelse med gjennomgang av en stor mengde partier

1b holde seg orientert om hva som foregår på den nasjonale og internasjonale arena

1c være i stand til å forstå og se de ulike åpningsteoretiske diskusjoner som kontinuerlig pågår i en større sammenheng

Mål 2: Elevene skal videreutvikle og stabilisere individuelle tekniske ferdigheter

Hovedmomenter
Elevene skal

2a videreutvikle sitt åpningsrepertoar

2b videreutvikle sin strategiske og taktiske sjakkforståelse

2c videreutvikle tekniske ferdigheter i sluttspill

2d utvikle et bevisst forhold til tidsbruk for dermed å kunne unngå tidsnød

2e eliminere eller redusere antallet ”bukker” til et minimum

2e kunne spille logiske partier og være i stand til å begrunne trekkvalg ut fra generelle grunnprinsipper om sjakk eller spesielle taktiske forhold

Mål 3: Elevene skal videreutvikle gode arbeidsrutiner i trenings- og konkurransesituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a opprettholde en hyppig turneringsaktivitet både nasjonalt og internasjonalt

3b være aktivt med i klubbmiljøet i minst en sjakklubb i nærområdet

3c være med i og bidra til et godt sjakkmiljø på skolen

3d lese sjakkbøker eller sjakktidskrifter jevnlig

3e analysere og trekke lærdom av egne og andres partier

3d føre treningsdagbok

3e planlegge egen tid i forhold til trening, konkurranser, restitusjon og
livssituasjonen

3f føre en sunn livsstil

3g opprettholde en god fysisk form

3h være seg bevisst og i stand til å kontrollere ytre faktorer, som kosthold, søvn, hvilke, mentale forberedelser og lignende, som virker inn på konkurransesituasjonen

Mål 4: Elevene skal anvende de teoretiske psykologiske kunnskapene i konkurransene og på trening

Hovedmomenter
Elevene skal

4a gjennomføre øvelser for mental trening

4b innøve gode mentale forberedelse foran konkurranse og trening

4c ta ansvar for egen utvikling

4d følge et variert treningsopplegg for å opprettholde motivasjonen i treningen

Mål 5: Elevene skal videreutvikle sin generelle kompetanse innen instruksjon, turneringsledelse og administrasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

5a få praktisk øvelse i turneringsledelse

5c skrive leseverdig stoff for vår hjemmeside på Internett og for Ungdommens Sjakkforbunds medlemsorgan, Førsteraden

5d videreutvikle sin kompetanse i tastaturbehandling for å kunne skrive raskere og på en måte som ikke volder belastningsskader

5f videreutvikle sin kompetanse i relevante dataprogrammer

 

2.6 Sjakkens grunnleggende teori III

Mål 1: Elevene skal kunne analysere ferdigheter, evner og egenskaper hos internasjonale toppspillere og enkeltutøvere

Hovedmomenter
Elevene skal

1a kunne analysere og forstå partier spilt av internasjonale toppspillere

1b kunne trekke generelle slutninger om et parti på grunnlag av egne analyser

1c kunne forstå og forklare et parti ut fra generelle logiske prinsipper

1d kunne kartlegge sterke og svake sider ved en spiller

1c utvikle en kritisk holdning også til partier spilt av sterke spillere

Mål 2: Elevene skal ha et reflektert forhold til sjakkpsykologi

Hovedmomenter
Elevene skal

2a kunne analysere motstanderens sterke og svake sider og kunne tilpasse eget spill etter dette

2b kunne bruke tankeprosesser aktivt for å forbedre eget spill

Mål 3: Elevene skal kunne analysere arbeidsrutiner

Hovedmomenter
Elevene skal

3a ha et bevisst og kritisk forhold til egne og andres arbeidsrutiner for å kunne
videreutvikle og forbedre disse

Mål 4: Elevene skal være ressurspersoner for norsk sjakkliv

Hovedmomenter
Elevene skal

4a praktisere kunnskaper og ferdigher innen turneringsledelse, instruksjon og
administrasjon for å øke sjakkens anseelse i samfunnet og gi norsk sjakkliv et sportslig løft

2.6 Trening III

Mål 1: Elevene skal videreutvikle sitt kunnskapsnivå om sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

1a spille gjennom en stor mengde partier og kunne sette disse inn i en større sammenheng både åpningsteoretisk og strategisk

1b kunne kommentere den sjakklige nyhetsutviklingen på den internasjonal og nasjonale arena

1c kunne ta del i og bidra til ulike åpningsteoretiske diskusjoner som kontinuerlig pågår

1c ha et variert og godt åpningsrepertoar preget både av dybde- og breddeforståelse

1d utvikle er spesielt godt kjennskap til enkelte stillingstyper

1e utvikle sin individuelle spillestil

1f lære det nasjonale og internasjonale toppsjakkmiljø å kjenne

Mål 2: Elevene skal videreutvikle de individuelle tekniske ferdighetene i
sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

2a kunne ta i bruk både intuisjon og regneferdigheter i forståelsen av en stillingstype

2b spille raskt og konsentrert uten å sose bort tid på unødvendige varianter og tanker

2c eliminere eller redusere til et minimum forekomsten av ”bukker” i egne partier

Mål 3: Elevene skal opprettholde gode arbeidsrutiner i trenings- og konkurransesituasjon

Hovedmomenter
Elevene skal

3a opprettholde en hyppig turneringsaktivitet både nasjonalt og internasjonalt

3b være aktivt med i klubbmiljøet i minst en sjakklubb i nærområdet

3c være med i og bidra til et godt sjakkmiljø på skolen

3d lese sjakkbøker eller sjakktidskrifter jevnlig

3e analysere og trekke lærdom av egne og andres partier

3d føre treningsdagbok daglig

3e planlegge egen tid i forhold til trening, konkurranser, restitusjon og
livssituasjonen

3f føre en sunn livsstil

3g opprettholde en god fysisk form

3h være seg bevisst og i stand til å kontroller ytre faktorer, som kosthold, søvn, hvilke, mentale forberedelser og lignende, som virker inn på konkurransesituasjonen

Mål 4: Elevene skal kunne utarbeide et helhetlig treningsopplegg for et år i sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal
4a utarbeide et helhetlig treningsopplegg tilpasset spillestyrke, livssituasjon og ambisjonsnivå

4b ha kontroll over treningen ved hjelp av føring av treningsdagbok, registrering av testresultater og ulike typer observasjoner og analyser

4c vurdere og analysere treningsperioden/-året i forhold til måloppnåelse,
treningsinnsats, treningsinnhold, treningsmengde og gjennomføringen

4d komme med forslag til justeringer for neste sesong

Mål 5: Elevene skal utøve sin kompetanse innen administrasjon og instruksjon til beste for norsk sjakk

Hovedmomenter
Elevene skal

5a arrangere minst en åpen turnering i løpet av skoleåret

5b kunne redigere et sjakkblad eller en hjemmeside på Internett

5c kunne skrive en nyhetsreportasje om sjakk for aviser

5d utvikle salgskonsepter for annonsesalg eller annet inntektsbringende tiltak i forbindelse med sjakkarrangementer

5e kunne redigere og lage en spennende sjakkvideo