Tromsø Inntaksregler

Vedtatt av styret i NTG-U Tromsø.

 

Inntaksreglement for NTG-U Tromsø 

 1. Generelle bestemmelser
 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskolelova § 3-1, første ledd. 
 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende. 
 • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. Mars. 
 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no 
 • Søknadsfrist: 1.mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass. 
 • Inntakskomitéen, som består av rektor/daglig leder og sportslig leder NTG-U, er ansvarlig for inntak/avslag.  
 • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak som kan påklages, jfr. Forvaltningsloven § 2 og Privatskolelova § 3-1, sjette ledd.  
 • Klageinstans er Departementet (delegert til Statsforvalteren i Troms og Finnmark).  
 1. Parautøvere 

Det settes av én kvoteplass for søkere innen paraidrett. 

 • Søkere til denne kvoteplassen må dokumentere:
 • at den driver med organisert idrett 
 • hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves. 
 • Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert, om den dokumenterer at den driver med organisert idrett.
 • Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere, og kan legge til rette for aktivitet. Om ikke så brukes kvoteplassen til det ordinære inntaket.
 • Kvoteplassen forbeholdes søkere innen 3 av paraidrettens målgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede og synshemmede.
 • Frist for å søke på denne kvoten er 1. februar
 • Søkeren må velge enten å delta på ordinært opptak, eller velge parakvote. Det er ikke mulig å gjøre begge deler.

 

 1. 3. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp. 

Venteliste 

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige opptaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3. Ventelisten gjelder til og med 31. august. 

Inntaksprosess 

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Ut fra plassiffer blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en prioriteringsliste, og søkerne med de lavest samlede plassiffer blir tatt inn. 

Kjønnsfordeling
For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.  

Ved likhet
Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal, rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.  

Skader/sykdom
Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på̊ lik linje med øvrige søkere. Det vil ikke tas spesielle hensyn, og søkerne må̊ delta på̊ de testene de kan gjennomføre.