Tromsø Inntaksregler

Vedtatt av styret i NTG-U Tromsø.

1.         Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskolelova § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. februar hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema.
  • Søknadsfrist: 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av rektor NTG-U Tromsø (leder) og sportssjef NTG-U Tromsø, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Statsforvalteren i Troms og Finnmark) er klageinstans.

2.         Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

 

Inntaksprosess 

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Ut fra plassiffer blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settes det opp en prioriteringsliste, og søkerne med de lavest samlede plassiffer blir tatt inn.

 

Kjønnskvotering 1/3 

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak av nytt kull vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

 

Ved likhet 

Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

 

Skader/sykdom 

Hvis en elev er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest. Legeattest vil gi en ny mulighet for å ta en ny opptaksprøve. Denne opptaksprøven vil bli arrangert senest en uke etter hovedopptaksprøvedagen. Det vil kun bli én utsatt opptaksprøve.

 

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3. Ventelisten gjelder til og med 30. september