Kongsvinger Inntaksregler

1. Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskoleloven § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. februar hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema
  • Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av rektor (leder), sportslig leder og daglig leder ved NTG-U Kongsvinger, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskoleloven § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Statsforvalteren i Innlandet) er klageinstans.

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess 

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for motorikk/koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Søkernes resultater rangeres fra sterkest til svakest, i hver øvelse. Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Deretter settes det opp en rangeringsliste på bakgrunn av plassiffrene, og søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om plass.

Kjønnskvotering 1/3 

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet 

Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis søkerne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

Skader/sykdom 

Dersom en søker er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest, før opptaksprøvens start. Legeattest vil gi søkeren en ny mulighet til å ta opptaksprøven. Ny opptaksprøve arrangeres, på gitt dato, senest en uke etter hovedopptaksprøven. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve.

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Søkeren som er rangert sterkest (lavest poengsum), står øverst på ventelisten, og vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3.

Ventelisten er gyldig tom 15.11

3. Kvoteplass for søkere med funksjonsnedsettelse

Hvert år settes det av én kvoteplass for søkere innen paraidrett.

Søkere til denne kvoteplassen må kunne dokumentere

  • at eleven er aktiv i organisert idrett
  • hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves

Kvoteplassen forbeholdes søkere innen 3 av paraidrettens målgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede og synshemmede.

Søkeren må velge enten å delta på ordinært opptak, eller velge parakvote. Det er ikke mulig å gjøre begge deler.

Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert, om det kan dokumenteres at eleven er aktiv i organisert idrett.

Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere, og kan legge til rette for aktivitet. Dersom kvoteplassen ikke brukes, vil plassen benyttes til det ordinære inntaket.

Frist for å søke kvoteplass er 1.2