Kongsvinger Inntaksregler

1.         Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
  • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 15. februar hvert år.
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema.
  • Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
  • Inntakskomitéen, som består av rektor (leder), sportslig leder og daglig leder ved NTG-U Kongsvinger, er ansvarlig for inntak/avslag.
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
  • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Statsforvalteren i Innlandet) er klageinstans.

2.         Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosess 

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført.

Søkernes resultater rangeres fra sterkest til svakest, i hver øvelse. Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Deretter settes det opp en prioriteringsliste på bakgrunn av plassiffrene, og søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om plass.

Kjønnskvotering 1/3 

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet 

Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis søkerne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning.

Skader/sykdom 

Dersom en søker er syk/skadet på inntaksdagen, må det leveres legeattest, før inntaksprøvens start. Legeattest vil gi søkeren mulighet til å ta inntaksprøven på gitt dato, senest en uke etter hovedinntaksprøven. Det vil kun bli en utsatt inntaksprøve.

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Søkeren som er rangert sterkest står øverst på ventelisten, og vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3.

Ventelisten er gyldig til 15.11.