NTG-U Bodø Inntaksreglement

Vedtatt av styret i NTG-U Bodø 06.12.2023, gjeldende fra samme dato.

 1. Generelle bestemmelser
 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskolelova § 3-1, første ledd
 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende
 • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. mars hvert år
 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på ntg.no
 • Søknadsfrist: 1. mars. Dersom søkertallet er under den totale kapasiteten til skolen (96 elever), kan skolen velge å utvide søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan bli behandlet dersom det er ledig plass.
 • Inntakskomiteen, bestående av daglig leder (leder), rektor og sportslig leder, er ansvarlig for inntak/avslag
 • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskolelova § 3-1, sjette ledd
 • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningslova § 2. Departementet
 • (delegert til Statsforvalteren i Nordland) er klageinstans

 1. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking til skolen blir det gjennomført en inntaksprosess (inntaksdag), der en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksdagen gjennomføres 1-2 uker etter søknadsfristen. Vi tester gutter og jenter hver for seg, på ulike tidspunkt på testdagen.

Inntaksprosessen

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for spenst/hurtighet, styrke, koordinasjon og utholdenhet blir gjennomført.

Søkernes resultater rangeres fra sterkest til svakest, i hver øvelse. Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Når alle øvelsene er gjennomført settes det opp en prioriteringsliste der søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om skoleplass. Se beskrivelse av testene her.

Skader/sykdom
Søkere med eventuelle skader eller sykdom som ikke kan møte opp til fastsatt inntaksdag, får mulighet til å teste på nytt innen 12 uker etter den opprinnelige testen. For å få mulighet til å teste på nytt pga sykdom/skade, må legeerklæring fremlegges.

Kjønnskvotering 1/3

For å sikre et variert klassemiljø, tas det inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet

Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal, rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Dersom utøverne er født i samme kvartal, vil resultatet fra Harres-testen avgjøre. Dersom resultatet fortsatt er likt, vil resultatet fra 40-metertesten avgjøre. Dersom det fortsatt er likt vil resultatet av 2000 meteren avgjøre.

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3. Ventelisten gjelder til og med 1. september.

Parautøvere

 • Det settes av én kvoteplass for søkere innen paraidrett.
 • Søkere til denne kvoteplassen må dokumentere:
  • at den driver med organisert idrett
  • hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves.
 • Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert, om den dokumenterer at den driver med organisert idrett.
 • Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere, og at skolen kan legge til rette for aktivitet. Om ikke så brukes kvoteplassen til det ordinære inntaket.
 • Kvoteplassen forbeholdes søkere innen 3 av paraidrettens målgrupper:
  • Bevegelseshemmede
  • Hørselshemmede
 • Frist for å søke på denne kvoten er 1.2.
 • Søkeren må velge enten å delta på ordinært opptak, eller velge parakvote. Det er ikke mulig å gjøre begge deler.