Bærum Inntaksreglement

Inntaksreglement NTG-U Bærum AS 2024

 

1. Generelle bestemmelser

  • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskolelova § 3-1, første ledd
  • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende
  • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
  • Søknadsfrist:
   • 1. mars 2024 (1. februar for søkere til parakvote)
  • Inntakskomitéen, som består av sportssjef NTG Bærum, rektor NTG-U Bærum og sportslig leder NTG-U Bærum, er ansvarlig for inntak/avslag
  • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskolelova § 3-1, sjette ledd. 

Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Utdanningsavdelingen

 

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp. 

Inntaksprosessen er todelt:

  • Del 1 av inntaket skjer i søkernes hovedidrett
  • Del 2 består av testing og vurdering av generelle basisegenskaper og -ferdigheter

Endelig inntak gjøres på grunnlag av samlede vurderinger og resultater i del 1 og del 2.

Del 1 teller 2/3 og del 2 teller 1/3. 

Del 1

Søkernes ferdigheter og egenskaper i den idretten de har oppgitt som hovedidrett, vurderes gjennom idrettsspesifikke tester og aktiviteter. I tennis vil også nasjonal ranking ved testtidspunktet inngå som en del av vurderingen. 

Det gjennomføres idrettsspesifikke inntakssamlinger i følgende NTG-idretter:

  • fotball
  • håndball
  • basketball
  • ishockey
  • tennis
  • alpint
  • langrenn/skiskyting
  • golf
  • svømming
  • sykkel
  • seiling
  • motocross
  • freeski
  • snowboard
  • judo
  • sjakk
  • friidrett 

Søkerne kan kun testes i én idrett.  Søkere med annen hovedidrett enn de ovennevnte, deltar kun på del 2 av inntaket og konkurrerer om plassene i ”Åpen kvote”. 

Del 2

Søkerne vil bli testet i koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet for å kartlegge grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper på en bred og allsidig måte. Se eget dokument for beskrivelse av basistestene. 

Endelig inntak 8. trinn 

Det skal tas inn 90 elever på 8. trinn.

Søkerne tas inn etter et kvotesystem. Størrelsen på kvotene baseres på årets søkermasse. Søkermassen defineres som de søkerne som møter til testing. 

Idrettene med tradisjonelt stor søkermasse, vil ha egne kvoter. Dette gjelder fotball, håndball, ishockey, alpint, langrenn/skiskyting og tennis.

Øvrige NTG-idretter samles i én kvote. Disse er: basketball, golf, svømming, sykkel, seiling, motocross, freeski, snowboard, judo, friidrett og sjakk.

Idretter utover dette, samles i én kvote (Åpen kvote). 

Kvoter:

  • Fotball               
  • Håndball               
  • Ishockey                 
  • Alpint                 
  • Langrenn/skiskyting
  • Tennis                   
  • Øvrige NTG-idretter
  • Åpen kvote

Kjønn

Det tas inn elever slik at begge kjønn totalt blir representert med minimum 1/3.

Paraidrett

Det settes av én kvoteplass for søkere innen paraidrett. Søkere til denne kvoteplassen må dokumentere: 

 • At søkeren driver med organisert idrett
 • Hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves 

Kvoteplassen forbeholdes søkere innen tre av paraidrettens målgrupper: bevegelseshemmede, hørselshemmede og synshemmede. 

Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert om den dokumenterer at den driver med organisert idrett. Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere og kan legge til rette for aktivitet. Hvis ikke, brukes plassen i det ordinære inntaket. Søkeren må velge enten å delta på ordinært opptak eller søke på parakvoteplassen. Det er ikke mulig å gjøre begge deler. Frist for å søke på denne kvoten er 1. februar.     

Ved likhet

Hvis flere søkere stiller likt etter at del 1 og del 2 er gjennomført, vil søkerne rangeres på følgende måte:

  • Alder. Hvis det er mer enn 3 måneder forskjell i alder, vil den yngste bli rangert først
  • Hvis søkerne er født med mindre enn tre måneders mellomrom, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning 

Skader/sykdom

Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på lik linje med øvrige søkere.  Det vil ikke tas spesielle hensyn, og søkerne må delta på de testene de kan gjennomføre. Dersom en søker er forhindret fra å delta på del 1, grunnet skade eller sykdom, vil denne fortsatt kunne delta på del 2 og konkurrere om plassene i «åpen kvote».  

 

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Hvis en søker som har fått tilbud om plass, velger å trekke seg, vil kvotestørrelsene beregnes på nytt. Den søkeren som står øverst på ventelisten til kvoten det da blir ledig plass, vil få tilbud om skoleplass.  Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3. Ventelisten er gjeldende til 2. oktober 2024. 

Inntak 9. og 10. trinn 

Dersom eksisterende elever velger å slutte ved skolen, vil NTG-U fylle opp disse plassene.

Det gjennomføres en inntaksprosess på lik linje som beskrevet for 8. trinn, for å kartlegge søkerne til 9. og 10. trinn. Denne prosessen danner grunnlag for en rangert venteliste, som vil følges dersom det blir ledige plasser.  Denne listen er uavhengig idrett og gjelder fram til 2. oktober 2024. 

Kjønn

Det tas inn elever slik at begge kjønn totalt fortsatt er representert med minimum 1/3.