Asker Inntaksregler

Inntaksreglement NTG-U Asker AS

Inntaksreglementet vedtas av styret på styremøtet 7.desember 2023, gjeldende fra samme dato.

Inntaksreglement for NTG-U Asker A/S 2024

1. Generelle bestemmelser

Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskolelova § 3-1, første ledd.

Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.

Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. mars hvert år. · Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no

Søknadsfrist: 1.april 2024

Inntakskomiteen består av sportslig leder og rektor/dagligleder ved NTG-U Asker.

Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskolelova § 3-1, sjette ledd.

Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (Statsforvalteren i Oslo og Viken) er klageinstans.

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess (inntaksdag), og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

Inntaksprosessen Søkerne blir invitert for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Datoene for inntaksdagen blir lansert på hjemmesiden, og søkerne får invitasjon på e-post.

Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Deretter settes det opp en prioriteringsliste på bakgrunn av plassiffrene, og søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om plass.

Skader/sykdom

Søkere som er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må levere legeattest i forkant av testene. Legeattest vil gi en ny mulighet for å ta en ny opptaksprøve. Denne opptaksprøven vil bli arrangert senest en uke etter hovedopptaksprøvedagen. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve

Kjønnskvotering 1/3

For å sikre et variert klassemiljø, tas det inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

Ved likhet i poengsum

Ved lik poengsum vil vi se på når søkeren er født på året. Søkeren som er født senest på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal, rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil resultatet fra Harres-testen avgjøre. Dersom resultatet fra Harres-testen er likt, vil inntakskomiteen gjennomføre loddtrekning.

Paraidrett: Det settes av én kvoteplass for søkere innen paraidrett. Søkere til denne kvoteplassen må dokumentere:

· at den driver med organisert idrett

· hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves.

Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert, om den dokumenterer at den driver med organisert idrett.

Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere, og kan legge til rette for aktivitet. Om ikke, så brukes kvoteplassen til det ordinære inntaket.

Kvoteplassen forbeholdes søkere innen 3 av paraidrettens målgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede og synshemmede.

Frist for å søke på denne kvoten er 1.februar 2024

Søkeren må velge enten å delta på ordinært opptak, eller velge parakvote. Det er ikke mulig å gjøre begge deler.

Venteliste

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/3.

Ventelisten gjelder frem til 20.september 2024