Inntak

Inntakskriterer og vekting

Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til svømming gjelder følgende kriterier:

 

1. Ferdigheter i svømming

 

Ved å komme på besøk vil sportsjef danne seg et bilde av utøverne (som mentale ferdigheter og fysiske utviklingsmuligheter). Utøvere som kommer fra svømmeklubber med dårligere grunnlag enn andre vil bli vurdert med mindre fokus på det tekniske. 

 

2. Resultater/prestasjonsnivå

 

Her vil det blir tatt utgangspunkt i hvilke prestasjoner utøveren har gjort i løpet av tiden før inntak. Det anbefales derfor sterkt å være med på konkurranser som viser til nivået hos utøveren før inntaksfristen er ute.

 

3. Skolekarakterer   

 

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller.

 

4. Egnethet

 

Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere, og i tillegg muligens bo på hybel hjemmefra, krever en modenhet av den enkelte eleven. Dvs. evnen til å kunne organisere og strukturere hverdagen, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav og å vise seriøsitet, er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen. Søkeren blir kun vurdert for inntak, dersom inntakskomitéen samt sportssjefs svømmingavdelingen er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG.

 

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:


Fysiske, tekniske og mentale ferdigheter     : oppnådde poeng x 3

Resultater med utgangspunkt i FINA-poeng: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer                                                : snittkarakterer x 1


Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen med søkeren.

 

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes på inntakssamlinger  og/eller i konkurranser. 

NB! Søkere vil bli kontakt ang tidspunkt for å komme på besøk, både i bassenget og på skolen. Det vil bli avholdt flere møtepunkt gruppevis, noe som også vil variere med antall søkere.