Lillehammer Inntaksregler

Inntaksreglement for NTG-U Lillehammer

 1. Generelle bestemmelser 
 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Privatskoleloven § 3-1, første ledd.
 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
 • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. april 2024.
 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
 • Søknadsfrist: 1. april. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan bli behandlet dersom det er ledig plass.
 • Inntakskomitéen, som består av  sportslig leder, rektor og daglig leder, er ansvarlig for inntak/avslag.
 • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Privatskoleloven § 3-1, sjette ledd.
 • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Innlandet) er klageinstans.

2.    Parautøvere

Det settes av en kvoteplass for søkere innen paraidrett.

 • Søkere til denne kvoteplassen må dokumentere: At man driver med organisert paraidrett. Hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves.
 • Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert, om den dokumenterer at den driver med organisert idrett.
 • Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere,og kan legge tilrette for aktivitet/trening. Om ikke så brukes kvoteplassen til det ordinære inntaket.
 • Kvoteplassen forbeholdes søkere innen 3 av paraidrettens målgrupper: Bevegelseshemmede, hørselshemmede og synshemmede.
 • Frist for å søke på denne kvoten er 1. februar.
 • Søkeren må velge enten å delta på ordinært opptak, eller velge parakvote. Det er ikke mulig å gjøre begge deler.

3.  Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

4. Venteliste 

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste dersom man ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige opptaket. Ventelisten gjelder til og med 1. september 2024.

5. Inntaksprosess

Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for motorikk/ koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført. Ut fra plassiffer blir det gitt poeng til den enkelte i hver øvelse. Deretter settet det opp en prioriteringsliste, og søkere med de laveste samlende plassiffer blir tatt inn.

-Kjønnsfordeling  

For å sikre et variert klassemiljø, vil det tas inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn minimum 1/3 av hvert kjønn.

-Ved likhet

Alderseffekt- Ved lik poengsum vil en se på når man er født på året. Er det 3 mnd eller mer i forskjell, vil vi prioritere den som er født sist på året. Er det mindre enn 3 mnd i aldersforskjell, vil enkeltresultatene på de enkelte testene være avgjørende. Skulle det være likt også her, vil inntakskomiteen foreta loddtrekning.

-Skader/sykdom

Hvis en elev er syk/skadet på opptaksprøvedagen, må det leveres legeattest i forkant av testene. Legeattest vil gi en ny mulighet for å ta en ny opptaksprøve. Denne opptaksprøven vil bli arrangert senest en uke etter hovedopptaksprøvedagen. Det vil kun bli en utsatt opptaksprøve.