Bergen Inntaksregler

Inntaksreglene er vedtatt av styret i NTG-U Bergen, gjeldende fra 8. desember 2023.

 

1. Generelle bestemmelser

 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd.
 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende.
 • Skolestyret fastsetter elevantallet for kommende skoleår innen 1. mars hvert år.
 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
 • Søknadsfrist: 1. mars. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan bli behandlet dersom det er ledig plass.
 • Inntakskomiteen, bestående av rektor (leder), sportslig leder og daglig leder, er ansvarlig for inntak/avslag.
 • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd.
 • Avgjørelse om inntak/avslag er et enkeltvedtak iht. Forvaltningsloven § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Nordland) er klageinstans.

 

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess (inntaksdag), og en rangeringsliste over søkerne blir satt opp.

 

Inntaksprosessen
Søkerne blir invitert til skolen for å delta på tester som kartlegger grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper. Tester for koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet blir gjennomført.

Søkernes resultater rangeres fra sterkest til svakest, i hver øvelse. Vi benytter plassiffersystem (scorer du best i en øvelse, får du 1 poeng i denne øvelsen). Deretter settes det opp en prioriteringsliste på bakgrunn av plassiffrene, og søkerne med lavest samlede poengsum får tilbud om skoleplass. Se beskrivelse av testene her. Inntaksdagen gjennomføres i slutten av april.

Skader/sykdom
Søkere med eventuelle skader eller sykdom som ikke kan møte opp til fastsatt inntaksdag, får mulighet til å teste på nytt innen en uke etter den opprinnelige testen. For å få mulighet til å teste på nytt pga sykdom/skade, må legeerklæring fremlegges.

Kjønnskvotering 1/2
For å sikre et variert klassemiljø, tas det inn både jenter og gutter. Ved inntak vil skolen derfor ta inn 1/2 av hvert kjønn.

Ved likhet
Alderseffekt – den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først ved lik poengsum. Det vil si at en som er født i 3. kvartal, rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil resultatet fra Harres-testen avgjøre. Dersom resultatet er likt vil inntakskomitèen gjennomføre loddtrekning.

Venteliste
Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren som står øverst på ventelisten vil få tilbud om skoleplass, dersom noen trekker seg fra det opprinnelige inntaket. Kjønnsfordelingen vil fortsatt gjelde, slik at hvert kjønn alltid skal være representert med 1/2. Ventelisten gjelder frem til 1.oktober inneværende søkerår.

 

Inntaksregler paraidrett:

  • Det settes av to kvoteplasser for søkere innen paraidrett.
  • Søkere til denne kvoteplassen må dokumentere:
 1.  at den driver med paraidrett
 2. hva slags tilrettelegging av aktivitet som kreves.
  • Ved oversøking til kvoteplassen, blir det foretatt loddtrekning mellom kvalifiserte søkere. En søker regnes som kvalifisert, om den dokumenterer at den driver med paraidrett.
  • Skolen bruker bare kvoteplassen om det er kvalifiserte søkere, og kan legge til rette for aktivitet. Om ikke så brukes kvoteplassen til det ordinære inntaket.