Heldagsskole med oppfølging

I tillegg til de vanlige skolefagene på ungdomstrinnet, får du ved NTG-U Kongsvinger tilbud om valgfagene «Fysisk aktivitet og helse» og «Friluftsliv».

Vi tilbyr tysk som fremmedspråk og har som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen for 10. trinn. Studietid med lærer er timeplanfestet 2-4 dager pr. uke. Effektiv bruk av studietid medfører minimalt med leksearbeid hjemme. NTG-U er likevel ikke en leksefri skole.

Helhetlig oppfølging står sterkt ved alle NTG sine skoler. God dialog mellom lærere og trenere gir elevene tett oppfølging i hverdagen.

Vi bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Alle elever får utdelt iPad med elektroniske lærebøker.