Hjem NTG Kongsvinger Fotball Tilleggsreglement ved inntak til NTG Kongsvinger Fotball

Tilleggsreglement ved inntak til NTG Kongsvinger Fotball

NTG Kongsvinger Fotball skal ta inn ca. 15 spillere på VG1. Dette fordeles på ca. 8 gutter og ca. 7 jenter. Det tas inn 1-3 keepere.

Vi legger til rette for at gutter og jenter kan kombinere skole og fotball på et høyt nivå. Vårt tilbud er tilpasset kravene som settes til unge spillere.


Målsetninger

NTG Kongsvinger Fotball har som hovedmålsetninger:
At elevene utvikler gode holdninger og rett mentalitet til å kunne bli en toppidrettsutøvere
Å utvikle spillere til landslag og nasjonalt toppnivå
At elevene kvalifiserer seg for høyere utdanning og når sitt potensiale i teoretiske fag.
Vi tar inn de elevene vi mener er best egnet til å nå målsetningene. Gjennomsnittskarakter fra 10. klasse må være på minst 4,0 Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller.

Inntakskriterier og vekting

  1. Fysiske ferdigheter
  2. Tekniske ferdigheter
  3. Taktiske ferdigheterVurdering gjøres av sportssjef og trenere for fotball

Resultater/prestasjonsnivå (Skala 1-6)
Landslagutøver 6 poeng
Deltager på regionsamling 5 poeng
Spill på kretslag 4 poeng
Deltaker på sonesamling 3 poeng
Klubblag 1-2 poeng avhengig av lagets nivå

Skolekarakterer (Skala 4-6)

Egnethet
Det å kombinere skolegang med satsning på en toppidrettskarriere krever en modenhet av eleven. Dette inkluderer evnen til å kunne organisere og strukturere sin egen hverdag, ha en livsstil og holdninger som tilsvarer toppidrettens krav samt å vise seriøsitet er en forutsetning for å mestre skole-/idrettshverdagen.
Søkeren blir kun vurdert for inntak dersom Sportssjef og Hovedtrener på NTG Kongsvinger Fotball er av den oppfatningen at søkeren er moden og motivert nok for skolegang på NTG. Dette er uavhengig av poengscore under punktene 1-3 over.

Punktene 1-3 vektes slik:
Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng multiplisert med 3
Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng multiplisert med 2
Skolekarakterer: oppnådd gjennomsnittskarakter multiplisert med 1

Vurderingssituasjoner
Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes ved hospitering, klubb-besøk, lands- og kretslagssamlinger og/eller i kamper.

Søknad


Søknad gjøres via www.ntg.no før 1. mars 2015. Vi åpner for søknader fra desember hvert år. Karakterkort fra 1. termin leveres ved eventuelt besøk eller sendes skannet på mail til: ntgkongsvinger@ntg.no