Hjem NTG-U Tromsø Presentasjon av NTG-U Tromsø

Presentasjon av NTG-U Tromsø

Her er fullstendig presentasjon av NTG-U Tromsø

Det er en tydelig trend at naturlig, daglig fysisk aktivitet blant barn og unge har avtatt de siste 20 årene. Utvikling i infrastruktur, bosettingsmønster og transportbehov, samt bruk av PC/iPad, sosiale medier, gjør at barn og ungdom i langt mindre grad går, løper, sykler, hopper og klatrer i trær og får den naturlige bevegelseserfaringen som man fikk tidligere. Dette bidrar også til at barn og unge som trives med idrett, og ungdom som setter seg mål og ønsker å utvikle seg i sin eller sine idretter, ofte har et dårligere fundament en tidligere. «Hvis vi forsøker å finne fellestrekk ved treningen til de beste norske toppidrettsutøverne de senere årene, ser vi at de har drevet svært variert trening gjennom lang tid» (Å. Fiskarstrand/E. Rimeslåtten, 2008). 

NTG-U Tromsø ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Olympiatoppen omtaler denne perioden i livet (12-14 år) som «Lære å trene»-perioden og videre 15-17 år for «Lære å konkurrere»-perioden. Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være å lære å trene. 

Skolens profil innebærer både kunnskap om og erfaring med trening i et helhetlig perspektiv. Dette berører både fysiske, mentale, sosiale og holdningsmessige innfallsvinkler til idrett og trening. Skolens profil er synliggjort i generell del av læreplan, samt i læreplanen i kroppsøving og i valgfagene Fysisk aktivitet og helse og Natur, miljø og helse. I generell del av læreplan er dette beskrevet i et nytt avsnitt som omtaler Den unge utøveren. I læreplan i overnevnte fag er profilen synliggjort i formålet med faget, samt i noen nye kompetansemål. For å skape rom for profilen, er årsrammen for kroppsøvingsfaget i tillegg utvidet til 513 timer á 60 minutter, som tilsvarer i gjennomsnitt 6 timer á 45 minutter per trinn per uke. For å sikre at formålet med valgfag ivaretas, vil skolen som nevnt, tilby minimum to valgfag. 

For å sikre at det er samsvar mellom læreplanverket og skolens praksis, har vi utarbeidet generelle prinsipper for vårt lokale arbeid med læreplaner for fag. I forbindelse med etableringen har vi utarbeidet et system som ivaretar operasjonaliseringen av målene i opplæringen. Som skoleeiere har vi lagt følgende prinsipper til grunn for skoleleders og lærernes lokale utviklingsarbeid:

  1. Profilen som er beskrevet i læreplanens generelle del skal alltid være førende i skolens utviklingsarbeid.
  2. Skolen skal jobbe kontinuerlig med læreplaner for fag. Arbeidet synliggjøres i skolens pedagogiske årshjul som har til hensikt å kvalitetssikre undervisningens innhold, og at skolens praksis er i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer.
    1. Lærernes fellestid skal blant annet settes av til profesjonsutvikling og etablering og vedlikehold av skolens styringsdokumenter, herunder lokale læreplaner.
    2. Det skal etableres faggrupper på tvers av trinn og NTG-U skoler, som skal reflektere over generelle og fagspesifikke mål.  Det skal utarbeides lokale læreplaner basert på formål og kompetansemålene i fagene.
    3. Skolen har valgt tre profilfag; «kroppsøving», «natur, miljø og friluftsliv» og «fysisk aktivitet og helse».  I disse fagene er vår profil godt synlig i fagenes formål og kompetansemål. Det er viktig å understreke at når kompetansemålene skal «pakkes ut» og det skal knyttes læringsaktiviteter til dem, skal lærerne ha som mål, å bruke læringsaktiviteter og læringsstoff som er basert i toppidretten og aktiviteter knyttet til sport og idrett.
    4. Skolens øvrige fag skal jobbes med på samme måte, selv om ikke profilen er synliggjort i fagenes formål og kompetansemål.  Der det er hensiktsmessig å knytte arbeidet med kompetansemålene til skolens profil, skal det alltid prioriteres. 

Norges Toppidrettsgymnas Tromsø vil være en viktig samarbeidspartner for NTG-U Tromsø. NTG Tromsø har etablert et sterkt fagmiljø og bygger på en solid verdiplattform. Dette vil videreføres på ungdomsskolenivå, tilpasses dette trinnet og bidra til at skolens profil baseres på idrettens grunnverdier. Samarbeidet med NTG Tromsø vil også gi muligheter for hospiteringsordninger og større grad av tilpasset opplæring, med utgangspunkt i den enkelte elevs utviklingsnivå. 

Erfaring fra NTG Tromsø viser at en av de største utfordringene allerede i 15-årsalder, er tidsklemma. Det samme gjelder også i yngre årsklasser. En viktig del av skolens profil vil derfor være å organisere hverdagen og uka slik at den blir best mulig tilrettelagt for eleven. Ukeplanen er derfor lagt opp med treningsøkter på formiddag og tilbud om mat, samt leksehjelp rett etter skoletid. Som det går frem av skissert ukeplan (nedenfor), vil dette omfatte 45 minutter per dag (mandag-torsdag) med lærer tilstede. I timeplanskissen (eksempel 8. trinn) er tid til utvidet kroppsøvingsfag, valgfag (til sammen ca. 90 minutter á 4 dager per uke) og leksehjelp uthevet. Øvrige fag er beskrevet som «Skole»: 


Presentasjon fra infomøte 22.01.19